Star Baza

Sengemål :              Baza + Gavl pris
100×200:                  2.600 kr.
120×200:                  3.000 kr.
150×200:                  4.000 kr.
160×200:                  4.500 kr.
180×200:                  5.000 kr.

Varekategori: