Laura Baza

Sengemål          Baza + Gavl pris           Madras pris             Sæt pris

100×200:          3.000 kr.                       4.000 kr.                   6.500 kr.
120×200:          3.500 kr.                       4.800 kr.                   8.000 kr.
150×200:          4.600 kr.                       5.500 kr.                    9.500 kr.
160×200:          5.000 kr.                       6.000 kr.                 10.000 kr.
180×200:          5.500 kr.                       6.600 kr.                  11.500 kr.

Varekategori: