Karamel Baza

Sengemål      Baza+Gavl
100×200:        2.600 kr.
120×200:        3.000 kr.
150×200:        3.800 kr.
160×200:       4.000 kr
180×200:       4.500 kr.

Varekategori: