Arizona Baza

Sengemål                Baza+Gavl
90×200:                    2.500 kr.
120×200:                  3.000 kr.
140×200:                  3.800 kr.
160×200:                  4.000 kr
180×200:                  4.500 kr.

Varekategori: