• Arizona Baza

  Sengemål                Baza+Gavl
  90×200:                    2.500 kr.
  120×200:                  3.000 kr.
  140×200:                  3.800 kr.
  160×200:                  4.000 kr
  180×200:                  4.500 kr.

 • Bella Baza

  Sengemål :     Baza + Gavl pris :

  100×200:           2.500 kr.
  150×200:           3.500 kr.
  160×200:          3.800 kr.
  180×200:          4.500 kr.

 • Diva Baza

  Sengemål Baza+Gavl
  90×200:           3.200 kr.
  150×200:         4.500 kr.
  160×200:         4.800 kr.
  180×200:         5.300 kr.

 • Hurrem Baza

  Sengemål     Baza+Gavl
  90×190:       2.500 kr.
  100×200:     3.000 kr.
  150×200:     3.800 kr.
  160×200:     4.000 kr.
  180×200:     4.500 kr.

 • Karamel Baza

  Sengemål      Baza+Gavl
  100×200:        2.600 kr.
  120×200:        3.000 kr.
  150×200:        3.800 kr.
  160×200:       4.000 kr
  180×200:       4.500 kr.

 • Kiev Baza

  Sengemål        Baza + Gavl pris :

  100×200:          2.800 kr.
  120×200:          3.300 kr.
  150×200:          4.200 kr.
  160×200:         4.500 kr
  180×200:         5.000 kr.

 • Laura Baza

  Sengemål          Baza + Gavl pris           Madras pris             Sæt pris

  100×200:          3.000 kr.                       4.000 kr.                   6.500 kr.
  120×200:          3.500 kr.                       4.800 kr.                   8.000 kr.
  150×200:          4.600 kr.                       5.500 kr.                    9.500 kr.
  160×200:          5.000 kr.                       6.000 kr.                 10.000 kr.
  180×200:          5.500 kr.                       6.600 kr.                  11.500 kr.

 • Origami Baza

  Sengemål :         Baza + Gavl pris
  100×200:             3.000 kr.
  120×200:             3.500 kr.
  150×200:             4.200 kr.
  160×200:             4.500 kr.
  180×200:            5.000 kr.

 • Star Baza

  Sengemål :              Baza + Gavl pris
  100×200:                  2.600 kr.
  120×200:                  3.000 kr.
  150×200:                  4.000 kr.
  160×200:                  4.500 kr.
  180×200:                  5.000 kr.

 • Step Baza

  Sengemål :           Baza + Gavl pris           Madras pris :                Sæt Pris :

  90×200:               2.600  kr.                          2.000 kr.                       4.500 kr.

  100×200                 2.800 kr.                         2.300 kr.                       5.000 kr.

  120×200:               3.300 kr.                          2.400 kr.                       5.500 kr.

  140×200                 4.000 kr.                         2.800 kr.                       6.500 kr.

  150×200:               4.200 kr.                          3.000 kr.                      7.000 kr.

  160×200:               4.500 kr.                          3.200 kr.                      7.500 kr.

  180×200:               5.000 kr.                          3.600 kr.                      8.500 kr.

 • Voga Baza

  Sengemål :           Baza + Gavl pris
  100×200:               2.800 kr.
  120×200:               3.500 kr.
  150×200:               4.300 kr.
  160×200:              4.500 kr.
  180×200:              5.000 kr.

 • Zumrut Baza

  Sengemål :         Baza + Gavl pris
  100×200:             2.800 kr.
  120×200:             3.200 kr.
  150×200:             4.200 kr.
  160×200:             4.500 kr.
  180×200:             5.000 kr.