• Arizona Baza

  Sengemål                Baza+Gavl
  90×200:                    2.500 kr.
  120×200:                  3.000 kr.
  140×200:                  3.800 kr.
  160×200:                  4.000 kr
  180×200:                  4.500 kr.

 • Diva Baza

  Sengemål Baza+Gavl
  90×200:           3.200 kr.
  150×200:         4.500 kr.
  160×200:         4.800 kr.
  180×200:         5.300 kr.

 • Hurrem Baza

  Sengemål     Baza+Gavl
  90×190:       2.500 kr.
  100×200:     3.000 kr.
  150×200:     3.800 kr.
  160×200:     4.000 kr.
  180×200:     4.500 kr.

 • Karamel Baza

  Sengemål      Baza+Gavl
  90×200:        2.000 kr.
  120×200:      2.500 kr.
  140×200:      3.200 kr.
  160×200:      3.500 kr
  180×200:      4.000 kr.